Üürilepingu tingimused Umera 3B (на эстонском)

Lepingu sõlmimine ja lepingu tähtaeg

Leping jõustub Lepingu allakirjutamise hetkest mõlema Poole poolt, on tähtajaline, ja kehtib kuni kokkuleppitud tähtajani. Esialgse tähtaja möödumisel muutub Leping automaatselt tähtajatuks üürilepinguks, kui kumbki Pool ei avalda teisele Poolele vähemalt kaks (2) kuud enne tähtaja möödumist, et ta soovib Lepingu lõppemist tähtaja saabumisel. Üürileandjal ja Üürnikul on pärast Lepingu muutumist tähtajatuks õigus Leping igal ajal ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele Poole vähemalt kaks (2) kuud ette.

Üüri ja Kõrvalkulude arvestamine algab Eluruumi Üürnikule üleandmise päevast. Esimese kuu eest Üüri maksmine toimub Lepingu allkirjastamisel või Eluruumi üleandmisel.

 

Tagatisraha ja lepingutasu

Üürnik maksab hiljemalt eluruumi üleandmise kuupäevaks Üürileandjale Lepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha summas al. 500 eurot.

Koos Tagatisrahaga maksab Üürnik ühekordset lepingutasu al. 150 eurot.

 

Ruumi üleandmine

Eluruumi Üürniku kasutusse andmise kohta koostavad Pooled üleandmise-vastuvõtmise akti, milles fikseeritakse Eluruumi ja Sisustuse seisundi üldkirjeldus ja koosseis, elektri- ja veearvesti algnäit ning Poolte soovil ka muud Eluruumiga seonduvad asjaolud. Üürileandja või Üürniku soovil lisatakse aktile ka Eluruumi ja Sisustuse fotod.

Üür ja kõrvalkulud

Üürnik kohustub tasuma Üürileandjale Eluruumi ja Sisustuse kasutamise eest igakuiselt ettemaksuna järgmise kuu eest üüri lepingus kokkulepitud summas.

Lisaks Üürile on Üürnik kohustatud tasuma kõik Eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud, milleks on tasu elektrienergia, vee ja kanalisatsiooni.Muutuvate Kõrvalkulude mõõdikute näidud (elekter ja vesi) kogutakse kauglugemise teel.

Teenuste eest, mille osutamine või vahendamine ei ole Üürileandja kohustus (näiteks tasu kaabeltelevisiooni-, telefoni- ja internetiteenuse kasutamise eest) tasub Üürnik otse teenusepakkujale.

 

Üüriarved ja maksetingimused

Üürnik tasub Üüri ettemaksuna järgmise kuu eest hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks Üürileandja arveldusarvele Üürileandja koostatud arve alusel.
Üürnik tasub eelmise kuu Kõrvalkulude eest hiljemalt järgneva kuu 24. kuupäevaks Üürileandja arveldusarvele Üürileandja koostatud arve alusel.

Üüri ja Kõrvalkulude arvestamine algab Eluruumi Üürnikule üleandmise päevast. Esimese kuu eest Üüri maksmine toimub Lepingu allkirjastamisel või Eluruumi üleandmisel.

 

Kaasüürilised

Üürnikul on kohustus kaaslased üürilepingus registreerida. Üürilepingus registreerimata elanikud ei ole lubatud. Eluruumi ei ole lubatud kasutada lühiajalise majutusteenuse pakkumiseks.

 

Internet ja TV

Kaabeltelevisiooni-, telefoni- ja internetiteenuse kasutamist tellib Üürnik otse teenusepakkujatelt, kelleks on AS STV www.stv.ee

 

Eluruumi sisustus ja remont

Koos Eluruumiga annab Üürileandja Üürniku kasutusse Eluruumis olevad kodumasinad, seadmed, valgustid, mööbli ja muu sisustuse, st Eluruum on täiesti elamiseks möbleeritud, sisustatud ja varustatud köögitehnikaga ja pesumasinaga.

Üürileandja poolt paigaldatud mööbli ja sisustuse muutmine ei ole lubatud.

Mistahes Eluruumi muudatus- ja/või remonttöid teostab üksnes Üürileandja või Üürileandja poolt volitatud kolmas isik ning neid võib teostada üksnes Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul. Juhul, kui Üürnik soovib Eluruumis teostada mistahes muudatustöid (sh teostada sisekujunduse erilahendust nagu värvimine, tapeetimine jms), siis tellib ta need Üürileandjalt, kellel on õigus muudatustööde teostamisest keelduda. Üürnik kohustub hüvitama Üürileandjale samaaegselt nii muudatustööde teostamise kui ka muudatustööde hilisema kõrvaldamise kulud. Üürileandjal on õigus nõuda kulude tasumist enne tööde teostamist. Remonditööde läbiviimisel Üürileandja ei paku asendusruumi.

 

Võtmed

Võtmete kaotamise või nende varguse korral informeerib Üürnik koheselt Üürileandjat, lukude vahetamist või võtmete duplikaadi valmistamist teostab Üürileandja, kulud lukude vahetamise eest või duplikaadi valmistamise eest kannab Üürnik.

 

Suitsetamine

Majas (sh Eluruumis, rõdudel, koridorites, trepikojas) on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult maja hoovis selleks ette nähtud kohas.

 

Lemmikloomad

Üürnikul on Üürileandja kirjalikul nõusolekul õigus pidada eluruumis väikest mittemetsikku lemmiklooma (kuni 15 kg), kui sellega ei häirita naabreid (haukumine, trepikoja või hoovi reostamine jmt) ja see ei halvenda Eluruumi ja Sisustuse seisundit. Kui Üürnik ei teata Üürileandjale lemmiklooma pidamisest, on Üürileandjal õigus esitada Üürnikule trahv summas 500 eurot.

Elamu või territooriumi reostamise puhul on looma omanik või hooldaja kohustatud selle kohe ära puhastama.

 

Parkimine

Lühiajaline parkimine (tunnipõhise arvestusega) ja külaliste parkimine toimub maja ees selleks ette nähtud kohtadel. Pikaajalise parkimise (ööseks ja nädalavahetustel) sooviga tuleb pöörduda Üürileandja poole täpsemate juhiste saamiseks.

Sõiduki peatamine kõnniteel on lubatud ainult peale- ja mahalaadimiseks.

Üürnik on kohustatud elamu territooriumil pargitud auto ümbruse koristama 1 m ulatuses lumest ja jääst.

On keelatud lasta sõiduki mootoril töötada õuealal või akende all kauem kui 2 minutit.
On keelatud kahjustada muru sõidukitega ning parkida neid selleks mitte ette nähtud kohtades.

 

Eluruumi kontroll, avariiolukord

Üürileandjal on õigus korterit külastada, teatades sellest üürnikule mõistliku aja võrra ette. Avarii või avariiohu korral on Üürileandjal õigus siseneda ohu avastamiseks või kõrvaldamiseks Eluruumi etteteatamata.

Avarii või tulekahju korral on Üürnik kohustatud viivitamatult teavitama Üürileandjat, võttes koheselt tarvitusele võimalikud abinõud tekkinud olukorra võimalike tagajärgede vähendamiseks

 

Avalik kord ja kodurahu

Vastavalt Tallinna linna avaliku korra eeskirjale kehtib öörahu pühapäevast nelja-päevani kell 22.00–06.00 ning reedeti ja laupäeviti kell 00.00–07.00. Erandiks on ööd,mis eelnevad 1. jaanuarile, 25. veebruarile ja 24. juunile,selajalöörahunõueeikehti.Rahurikkumisesttulebteavitada politseid.

 

Koridorid ja trepikojad

Lahtiste esemete hoiustamine koridorides, trepikojas on tuleohutuse tagamise tõttu keelatud. Sama nõue kehtib ka lapse- vankrite ja jalgrataste kohta.

 

Prügi

Üürnik peab panema olmejäätmed korralikult prügikonteineritesse. Juhendid jäätmete sorteerimiseks on paigutatud jäätmemajja konteinerite juurde. Suuremõõtmelised jäätmed (sh mööbli pakend) ning ohtlikud jäätmed, näiteks kemikaalid, patareid, vananenud ravimid jaelektroonikaseadmed tuleb koguda eraldi ning toimetada ise jäätmete kogumispunktidesse.

Üürnikel on keelatud visata prügi elamu territooriumile.

 

Tuleohutus ja kodu turvalisus

Üldkasutatavates ruumides on olemas kehtestatud nõuetele vastavad evakuatsiooniplaanid. Majja kolides tuleb kõigil elanikel nendega iseseisvalt tutvuda.

Kodu turvalisuse tagamiseks tuleb regulaarselt kontrollida elektriseadmete korrashoidu. Rikkis, valesti kasutatud või puudulikult remonditud elektriseadmed võivad kasutaja elu ohtu seada. Iseseisev elektritööde tegemine ei ole lubatud.

Korter vastab seaduses sätestatud tuleohutusnõuetele. Elanikel soovitame koju soetada ka esmased tulekustutusvahendid, näiteks väike vahtkustuti või kustutustekk.

Auto parkimine on lubatud ainult tähistatud parkimiskohtadel, mujal pargitud autod takistavad päästemeeskonna ligipääsu hoonele.

Trepikotta ja liikumisteedele ei tohi jätta esemeid (sh porimattid).

Kodust lahkudes tuleb lülitada välja pliit, pesumasin, nõudepesumasin ja triikraud.

Väljas asuvatele seadmetele ei ole lubatud võtta voolu siseruumide pistiku- pesadest. Pikema eemaloleku ajaks korterist (näiteks puhkus) soovitame elektrijuhtmed pistikupesadest lahti ühendada.

Võtme kaotamisel tuleb viivitamatult võtta ühendust Üürileandjaga.

Eluruumi tagastamine ja harilik kulumine

Peale lõpetamisteate saatmist teostab Üürileandja koos Üürnikuga kokkulepitud ajal korteri ülevaatuse, mille käigus fikseeritakse kulud, mis ei ole seotud korteri hariliku kulumisega.

Harilik kulumine on Eluruumi ja mööbli normaalne kulumine, mis kaasneb eluruumi ja mööbli sihipärase kasutamisega. Hariliku kulumise korral on Üürnik kõiki seadmeid ja teisi Eluruumi osasid hooldanud vastavalt juhenditele (köögiseadmete ja pesumasina juhendid).
Hariliku kulumise hulka ei kuulu eluruumi ja mööbli mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kulumine, vead ja sellega kaasnev kahju. Mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kulu eest tuleb tasuda hiljemalt üüriperioodi lõppemisel. Lisaks tuleb tasuda tahtmatute ning tahtlike vigastuste tekitamise eest nii Eluruumile, mööblile kui ka seadmetele ning teistele Eluruumi osadele. Sellisteks vigastusteks võivad olla näiteks kuuma panni asetamine vahetult köögi tasapinnale, põranda kahjustamine, lemmiklooma või laste poolt kahjustatud sisustus ja mööbel. Samuti loetakse sellisteks vigastusteks seinte, põranda, lae, akende, uste ja teiste korteri osade määrdumiste, täkete, aukude jm taastamiskulud.

Ülevaatusel fikseeritud kulud tuleb üürnikul üürilepingu lõpetamisel tasuda. Sama ülevaatuse raames kontrollitakse, kas korter vastab algses üleandmis-vastuvõtmisaktis fikseeritud seisule, sealhulgas kontrollitakse, kas esineb puuduseid või täiendusi, kas täiendused on kooskõlastatud Üürileandjaga ning kas täiendused tuleb üüriperioodi lõpus eemaldada või mitte.

Üürnik on kohustatud teostama väljakolimisel lõppkoristust.
Korterist välja kolides on Üürnik kohustatud lõpetama kõik korteriga seotud lepingud (TV, Internet jt).

Tagatisraha tagastatakse kahe kuu jooksul lepingu lõppemisest eeldusel, et Eluruumi ülevaatuse käigus ei ole avastatud tavapärasest erinevat kulumist, korter on nõuetekohaselt koristatud ja kõik võtmed on tagastatud.